Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Միրզոյան Մ. — Թանգարան տանիքի՞, թե՞ բաց երկնքի տակ — թերթ, «TV մոլ»,  հ.50, 743, Ե., 17-23.12.2018

Posted on Դկտ 19, 2018 in Գրականություն

Նորություն չէ, որՀայաստանում նույնիսկանվանի նկարիչներիաշխատանքները ինչ-ինչ պատճառներովանմխիթար պայմաններումեն գտնվում:Ցավոք, նմանճակատագրիեն արժանացելնաև ՀԽՍՀժողովրդական նկարիչԷդուարդ Իսաբեկյանիկտավները, որոնքգտնվում ենՀայԱրտ կենտրոնիառաջին հարթակում`նկարչի անվանցուցասրահում: Ըստնկարչի որդու`ՀՀ արվեստիվաստակավոր գործիչ,Գեղարվեստի  պետական ակադեմիայիռեկտոր ԱրամԻսաբեկյանի` ԷդուարդԻսաբեկյանին նվիրվածկենտրոն ստեղծելու  միտքըհամապատասխան կառույցներըդեռ հորկենդանության օրոքէին առաջարկել,սակայն նաչէր ցանկանում:Որդին այնժամանակ չէրհասկանում այդմոտեցումը, սակայնհետագայումպարզ դարձավ,որ իմաստունհայրը տեսնումէր ապագա խնդիրները,որ հոգս ենդառնալու որդուհամար: Իդեպ, թանգարան ստեղծելուորոշումն ընդունվելէր դեռ2004-ին, իսկ հանդիսավորբացումը տեղիունեցավ միայն2013-ին: Արամ Իսաբեկյանըհոր գործերիցառանձնացրել էր28 ստեղծագործություն,որոնք հետագայում տեղգտան ՀայԱրտի «Էդուարդ Իսաբեկյան»ցուցասրահում: Ազգային պատկերասրահըևս նրանցտրամադրեց 4 աշխատանք`ժամանակավոր ցուցադրության համար:

Բացումից հետո ցուցասրահըդարձավ արվեստիգեղեցիկ օրրան,ուր հավաքվումէին ԷդուարդԻսաբեկյանի ուսանողները,ընկերները, տեղիէին ունենումհանդիպումներ, ներկայացվումէին նաևԷդուարդ Իսաբեկյանիգրական գործերը:Սակայն ցուցասրահիբացման հաջորդիսկ տարվանիցսկսվեցին խնդիրները:Ձմեռը եկավև պարզվեց,որ տանիքըոչ թեկոսմետիկ միջամտության,այլ հիմնավորվերանորոգմանկարիք ունի:«Նախ ևառաջ պետքէ որոշել,թե ինչպեսկանխել այդջրերի ներթափանցումը»,- օրերս«Սպուտնիկ Արմենիա»լրատվական գործակալությունում տեղիունեցած ասուլիսիընթացքում ասացԱրամ Իսաբեկյանը`նշելով, որիրենց ընտանիքը30.000 դոլարի ներդրում էարել: Նաևանմխիթար վիճակիցվնասված որոշգործեր ենվերականգնել:Ցուցասրահը այսօրէլ վթարայինվիճակում է:Արամ Իսաբեկյանըմատնացույց  է անումքաղաքապետարանի հետպայմանագրումնշված վերջինիսպարտականությունները` նկարներըպատշաճ ձևովպահպանելու ևանվտանգություննապահովելու համար:Իհարկե, միքանի անգամ դիմելեն քաղաքապետարան, սակայն2016-ի դիմումին իպատասխան կաընդամենը քաղաքապետարանի գրություննառ այն,որ եկել,արձանագրելեն, որտանիքը նորոգման, անձրևաջրերիհեռացման կարիքունի, բայցհամապատասխան միջոցներիբացակայության պատճառովչեն կարողաշխատանքներ սկսել:Ցուցասրահը այսօրէլ անմխիթարվիճակում է,սակայն ԱրամԻսաբեկյանը հույսունի, որնոր իշխանությանօրոք հարցըկլուծվի. այսմասին նախոսել էնորանշանակ քաղաքապետիհետ:

Լրագրողների հետհանդիպման ընթացքումԳեղարվեստի ակադեմիայիռեկտորը նաևդրական թեմաներիանդրադարձավ, որոնքկապված ենիր ղեկավարածբուհի կյանքին,մասնավորապես` տարվասկզբում լուծվածորոշ հարցերիհետ: Իրենքիննսուն տոկոսովապահովում ենայն պահանջները,որ անհրաժեշտէ ժամանակակիցուսանող դաստիարակելու համար.տնտեսական պայմանները,լաբորատորիաների վիճակըև կարևորը`դասախոսների բարձրորակը: «Եթեխոսենք աշխարհիընթացքների հետհամահունչ լինելումասին, ապաակադեմիան հետչի մնում.դրա մասինեն վկայումայլ երկրների,հատկապես` Եվրոպայիհամապատասխան բուհերիհետ ձևավորվածկապերը, ուսանողներիփոխանակությունը, նրանցհամատեղ ցուցահանդեսները, մասնակցությունը տարբերմրցույթներին: Դանաև նրանիցէ, որմեր երիտասարդները շատտաղանդավոր են»,-փաստում էռեկտորը: Նշելովնաև Դիլիջանիև Գյումրումասնաճյուղերի վերելքըև Գեղարվեստիակադեմիայի լավագույնս գործողկայքը` ռեկտորը,այնուամենայնիվ, կարևորումէ արվեստիբուհերին անհրաժեշտպետական աջակցությունը:

Leave a Reply

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով